Adwokat dr Anna Rakowska-Trela jest autorką wielu publikacji, w tym m.in.:

227929613

Ochrona stosunku pracy radnego w orzecznictwie sądów, [w:] "Państwo i Prawo" 10/2012

 

Les Principes Du Deroulemen Des Campagnes Electorales En Pologne, [w:] "Annales Universitatis Apulensis", Series Jurisprudentia, 2011 nr 14, (współautorstwo z Anną Chmielarz)

 

Formy i granice kampanii wyborczych według Kodeksu wyborczego, [w:] K. Skotnicki (red.) "Kodeks wyborczy. Wstępna ocena", Warszawa 2011

 

Udział zawodowego pełnomocnika w postępowaniu "w trybie wyborczym" po wejściu w życie kodeksu wyborczego, "Palestra" 9-10/2011

 

Zmiany w prawie wyborczym wprowadzone przez Kodeks wyborczy, [w:] "Przegląd Sejmowy" 2011, t. IV, (współautorstwo z Krzysztofem Skotnickim)
 

Rola sędziów i sądów w wyborach, [w:] J. Jaskiernia (red.) "Transformacje systemów wymiaru sprawiedliwości. Tom I, Pozycja ustrojowa władzy sądowniczej i uwarunkowania transformacji", Toruń 2011 (współautorstwo z Krzysztofem Skotnickim)

 

Kodeks wyborczy jako szansa na stabilizację prawa wyborczego, [w:] "Dwudziestolecie demokratycznych wyborów w Polsce. Śwatowy Dzień Wyborów 2011. Toruń, 2-3 lutego 2011 r.", Toruń 2011, (współautorstwo z Krzysztofem Skotnickim)

 

  

118787923

Postępowanie w sprawach z protestów wyborczych, [w:] „Państwo i Prawo” 3/2010

 

Kontrasygnata i prerogatywy Prezydenta w dyskusji ustrojowej poprzedzającej uchwalenie Konstytucji kwietniowej, [w:] Acta Universitatis Lodziensis, Folia Iuridica 70, 2009
 

 

Centralny elektroniczny rejestr wyborców podstawą reform prawa wyborczego, ISP, Warszawa 2011

 

Wpływ likwidacji obowiązku meldunkowego na funkcjonowanie rejestru i spisów wyborców, [w:] J. Zbieranek (red.), "Prawo wyborcze. Analizy. Interpretacje. Rekomendacje", Warszawa 2009, (współautorstwo z Marcinem Rulką)

 

Udział komisarzy wyborczych w rozpoznawaniu protestów wyborczych, „Przegląd Wyborczy. Biuletyn informacyjny” nr 9-10 z 2008 r., ss. 26-44, (współautorstwo z Krzysztofem Skotnickim)

584181773

 

Kontrasygnata aktów głowy państwa w wybranych państwach europejskich, Toruń 2009 

 

Postawy wyborcze osadzonych w jednostkach penitencjarsnych w głosowaniu do Sejmu w 2007, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” nr 61 z 2008 roku

 

Konstytucja RP na tle innych obowiązujących ustaw zasadniczych państw Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej, „Przegląd Sejmowy” nr 4 z 2007 roku, ss. 211-228;

 

 Głosowanie przez pełnomocnika (uwagi krytyczne), „Studia Wyborcze” t. IV z 2007 r., ss.65-78.

 

Pełna lista publikacji dostępna jest na stronie

http://www.wpia.uni.lodz.pl/struktura/index.php?go=pracownicy/info_prac.php?prac=532

 

 

 

W związku z tym, że 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych"), informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych dostępna jest w zakładce RODO.