Poniżej przedstawiamy porady w drobnych sprawach, z którymi Klienci często zwracają się do Kancelarii

Proszę pamiętać, że każda sprawa jest inna i aby uzyskać poradę co do konkretnego problemu, konieczne jest rozważenie jej szczegółów.

 

Mój narzeczony zameldował mnie na stałe u siebie. Czy to daje mi jakieś prawa do jego mieszkania?

 

Zgodnie z ustawą o ewidencji ludności, każda osoba przebywająca na terytorium Polski jest obowiązana wykonywać obowiązek meldunkowy. Obowiązek meldunkowy polega m.in. na zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego. Zameldowanie stanowi jedynie wykonanie obowiązku administracyjnego i nie wiąże się z nabyciem żadnych praw do lokalu, w którym jest się zameldowanym.

 

Mój mąż wyprowadził się z domu. Mam problemy z utrzymaniem siebie i dziecka. Czy mogę bez wnoszenia sprawy rozwodowej pozwać go o alimenty i jakiej sumy od sądu mogę oczekiwać?

 

W takiej sytuacji można złożyć do sądu pozew i domagać się, aby mąż przyczyniał się do zaspokajania potrzeb rodziny. Obowiązek taki wynika z art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Wysokość zasądzonej kwoty będzie zależeć od sił oraz możliwości zarobkowych i majątkowych męża. Sąd uwzględni na Pani korzyść, że sama osobiście zajmuje się Pani dzieckiem i domem. Zasadą jest też, że stopa życiowa małżonków, nawet pozostających w rozłączeniu, powinna być równa.

 

Chcę złożyć do sądu pozew o odszkodowanie, nie stać mnie na opłaty sądowe i adwokata. Co mam zrobić?

 

Należy w pozwie wnieść o zwolnienie od kosztów i ustanowienie pełnomocnika z urzędu pisząc, że nie jest się w stanie ich ponieść „bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny”. Trzeba też wypełnić i podpisać druk oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania, który jest dostępny w każdym sądzie. Można też wskazać imię i nazwisko adwokata, który miałby być ustanowiony z urzędu.
 

Kilka dni temu otrzymałem zdjęcie z fotoradaru z wezwaniem do wskazania osoby, która kierowała w tym czasie moim samochodem. Czy muszę podawać dane kierowcy?


Zgodnie z art. 96 § 3 Kodeksu wykroczeń ten, kto wbrew obowiązkowi nie wskaże na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie podlega karze grzywny. Obecnie obowiązuje więc przepis, który przewiduje grzywnę za niewskazanie kierowcy pojazdu. Warto jednak wiedzieć, że 13 lutego 2013 r. Prokurator Generalny złożył do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie jego niezgodności z Konstytucją RP (sygn. K 3/13). Jeśli więc nie poda Pan danych osoby, która prowadziła pojazd, sprawa trafi do sądu, bo art. 96 § 3 Kodeksu wykroczeń nadal obowiązuje i nie wiadomo, jakie będzie rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego. W takiej sytuacji będzie Pan jednak mógł złożyć wniosek o zawieszenie postępowania toczącego się przeciw Panu do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Trybunał.

 

Dawno temu Administracja Nieruchomościami wypowiedziała mi umowę najmu mieszkania, a teraz złożyła przeciw mnie pozew do sądu o „odszkodowanie za bezumowne korzystanie”. Są to zaległości sprzed 5 lat. Nie są duże, ale naliczono ogromne odsetki! Czy mam szansę się bronić?


Oczywiście. Trzeba przed sądem podnieść tzw. zarzut przedawnienia, tj. złożyć wniosek o oddalenie powództwa z uwagi na to, że roszczenia AN się przedawniły. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego w sprawie IV CSK 303/12 z 9 listopada 2012 r., odszkodowanie za bezpodstawne korzystanie z lokalu jest świadczeniem okresowym i dlatego przedawnia się w trzyletnim terminie. Oznacza to, że wszystkich zaległości starszych niż 3 lata nie ma obowiązku Pani płacić. Warunkiem jest jednak wyraźne poinformowanie sądu - i za jego pośrednictwem AN-u – o tym, że roszczenie się przedawniło. Możliwość uniknięcia płacenia istnieje też tylko wtedy, jeśli przed upływem tych 3 lat nie uznała Pani roszczenia, np. w korespondencji z AN-em nie przyznawała Pani, że jest winna zapłacić.

 

Czy jeśli pożyczę mojej córce pieniądze na zakup mieszkania, to będziemy musiały zapłacić podatek?


Nie. Jednak zgodnie z art. 9 pkt 10 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, jeśli pożyczka przekracza 9.637,00 zł, aby skorzystać ze zwolnienia od podatku konieczne jest:
- złożenie deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty dokonania czynności (druk PCC – dostępny w urzędzie skarbowym) oraz
- udokumentowanie otrzymania przez córkę pieniędzy na jej rachunek bankowy, albo rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

 

Rok temu zmarł mój ojciec. Był rozwiedziony. Jak się okazało, na pół roku przed śmiercią darował mieszkanie, stanowiące jedyny jego majątek, obcej osobie. Czy jako jedyny syn mam jakieś prawa do tego mieszkania?


Jak rozumiem, ojciec przekazał obcej osobie mieszkanie na podstawie umowy darowizny, Pan zaś z tytułu dziedziczenia nie otrzymał nic. Należy się więc Panu zachowek, tj. kwota pieniężna wynosząca połowę wartości spadku, jaki by Panu przypadł, tj. połowę wartości mieszkania. W celu jego uzyskania trzeba złożyć do sądu cywilnego pozew o zapłatę przeciw osobie, która otrzymała darowiznę. Warto jednak przed złożeniem pozwu się z obdarowanym skontaktować i spróbować załatwić sprawę polubownie.

 

Trzy miesiące temu przewróciłem się na wyszczerbionych i nierównych schodach. Doznałem poważnego urazu kręgosłupa i nogi. Czy należy mi się jakieś odszkodowanie? Jeśli tak, to jakie i od kogo?


Jeśli schody były w stanie zagrażającym bezpieczeństwu, to za skutki upadku należy się odszkodowanie i zadośćuczynienie od podmiotu, który jest za nie odpowiedzialny (np. właściciela lub administratora budynku). Odszkodowanie należy się za szkodę majątkową, tj. ma zrekompensować koszty leczenia, opieki, sprzętu rehabilitacyjnego, dojazdów na zabiegi, utraconych zarobków. Zadośćuczynienie to rekompensata za szkodę niemajątkową, tj. za cierpienie, trwały uszczerbek na zdrowiu. Jeśli nie uda się ustalić kwoty polubownie, konieczne będzie złożenie pozwu do sądu i zapewne przeprowadzenie dowodów z opinii biegłych: ds. budownictwa (celem ustalenia stanu technicznego schodów) i lekarzy: ortopedy, chirurga, neurologa, psychologa – w zależności od potrzeb.

 

Dwa tygodnie temu dowiedziałam się, że jestem w ciąży. Nie powiedziałam o tym pracodawcy, on jednak dowiedział się o tym od mojej koleżanki z pracy. Czy ma prawo mnie zwolnić z pracy,powołując się na to, że nie otrzymał oficjalnej informacji?


Pracodawca co do zasady nie ma prawa wypowiedzieć w takiej sytuacji umowy o pracę, gdyż ochrona stosunku pracy trwa od zajścia pracownicy w ciążę. Powinna Pani jednak przedstawić pracodawcy odpowiednie zaświadczenie lekarskie. Jeżeli jednak przyniesie Pani zaświadczenie lekarskie nawet po wypowiedzeniu przez pracodawcę umowy o pracę, pracodawca powinien cofnąć to oświadczenie. Jeśli tego nie zrobi - przysługują Pani na ogólnych zasadach roszczenia związane z rozwiązaniem umowy o pracę z naruszeniem przepisów prawa pracy. Proszę tylko pamiętać, że termin na wystąpienie z nimi jest krótki: 7 dni od doręczenia wypowiedzenia.