Prawo administracyjne

Poniżej znajdą Państwo omówienie w formie artykułów niektórych budzących wątpliwości problemów z zakresu prawa administracyjnego, w tym też podatkowego.

 

Konsultacje projektu budżetu gminy

14.12.2012, 17:22 , Anna Rakowska-Trela | Komentarze: 0 | Liczba odwiedzin: 1723

Postanowienie uchwały rady gminy wprowadzające obligatoryjne konsultacje projektu budżetu nie jest sprzeczne z art. 5a ust. 1 i ust 2 ani z innymi przepisami ustawy o samorządzie gminnym

Cały artykuł...

Ochrona stosunku pracy radnego

04.01.2012, 18:45 , Anna Rakowska-Trela | Komentarze: 0 | Liczba odwiedzin: 1545

Zob. w zakładce: prawo pracy.

Cały artykuł...

Prawo podatkowe - ulga meldunkowa

18.09.2011, 11:14 , Anna Rakowska-Trela | Komentarze: 0 | Liczba odwiedzin: 1722

Zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 126 u.p.d.o.f. na podstawie art. 21 ust.22 u.p.d.o.f. (tzw. ulga meldunkowa w przypadku sprzedaży mieszkań nabytych w talach 2007 i 2008) ma zastosowanie łącznie do obojga małżonków.

Cały artykuł...

Zameldowanie nie daje praw do lokalu

18.09.2011, 11:06 , Anna Rakowska-Trela | Komentarze: 0 | Liczba odwiedzin: 7758

Ustawa z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych, a także posiłkowo Kodeks cywilny. Ich przepisy wskazują, że każda osoba przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana wykonywać obowiązek meldunkowy określony w ustawie. Obowiązek meldunkowy polega m.in. na zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego.

Cały artykuł...

Prawo do dysponowania gruntem a pozwolenie na budowę

18.09.2011, 11:08 , Anna Rakowska-Trela | Komentarze: 0 | Liczba odwiedzin: 14559

O ile posiadanie prawa do dysponowania nieruchomością stanowi niezbędną przesłankę, od której zależy uzyskanie pozwolenia na budowę i organ prowadzący postępowanie ma prawo badać przed wydaniem decyzji o pozwoleniu, czy złożone oświadczenie jest zgodne ze stanem rzeczywistym, o tyle już po wydaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę nie ma podstawy prawnej, w oparciu o którą decyzja ta mogłaby być wzruszona na skutek utraty posiadanego wcześniej prawa do nieruchomości.

Cały artykuł...

Instalowanie tablic i innych urządzeń reklamowych

18.09.2011, 11:10 , Anna Rakowska-Trela | Komentarze: 0 | Liczba odwiedzin: 2344

Kwestię instalowania tablic i urządzeń reklamowych regulują art. 29 i 30 Prawa budowlanego. Przepisy te stanowią, że instalowanie takich tablic i urządzeń nie wymaga pozwolenia na budowę (art. 29 ust. 2 pkt 6) oraz że stanowią one roboty budowlane następujące na podstawie zgłoszenia właściwemu organowi (art. 30 ust. 1 pkt 2). W zgłoszeniu tym należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością, oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami...

Cały artykuł...

Zobacz w zakładce "Prawo konstytucyjne":

 

Komentarz do art. 164 Konstytucji RP: na temat rodzajów jednostek samorządu terytorialnego, zadań gminy.