ABC SPRAWY CYWILNEJ prowadzonej przez Kancelarię adwokat dr Anny Rakowskiej-Treli

416956_4250

1. Jaki Sąd będzie rozpatrywał moją sprawę?
Sprawy cywilne należą do właściwości sądów rejonowych lub okręgowych – w zależności przede wszystkim od wartości przedmiotu sporu, którą trzeba określić w pozwie. Co do zasady właściwy jest Sąd miejsca zamieszkania/siedziby pozwanego.

 

2. W jakim charakterze występuję w Sądzie?
Ten, kto składa pozew jest powodem. Ten, przeciw komu jest pozew złożony – jest pozwanym. W razie złożenia wniosku w tzw. postępowaniu nieprocesowym – ten, kto go składa jest wnioskodawcą, a wszyscy pozostali – uczestnikami.

 

3. Co muszę zrobić, występując w sądzie cywilnym?
Występując w sądzie cywilnym, przy pierwszej podejmowanej czynności (a więc w pozwie/wniosku, odpowiedzi na pozew/wniosek) trzeba opisać sytuację faktyczną, a także już w pierwszym piśmie zgłosić wszystkie zarzuty i wnioski, w tym też wnioski o przeprowadzenie przez sąd dowodów, później bowiem sąd może odmówić ich przeprowadzenia (tzw. prekluzja dowodowa).

 

4. Jak ustanowić w sprawie pełnomocnika (adwokata, radcę prawnego)?
Tzw. fachowego pełnomocnika ustanawia się podpisując dokument pełnomocnictwa, a także uiszczając na konto urzędu gminy właściwego ze względu na siedzibę sądu kwotę 17 zł tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

 

5. Czy moja obecność w sądzie jest konieczna?
Co do zasady w sprawie cywilnej wystarczy obecność w sądzie pełnomocnika. Jeżeli jednak sąd będzie chciał osobiście przesłuchać uczestnika postępowania w charakterze strony, wyśle mu wezwanie do osobistego stawiennictwa – wtedy trzeba stawić się na rozprawie. Zawsze jednak warto uczestniczyć w swojej sprawie – nawet najlepszy pełnomocnik nie ma takiej wiedzy na temat stanu faktycznego sprawy, jak sam bezpośrednio zainteresowany.

 

6. Jeśli nie mogę stawić się w sądzie – czy mogę usprawiedliwić swoją nieobecność?
Tak. Skutecznym usprawiedliwieniem jest zwolnienie lekarskie potwierdzone przez biegłego lekarza sądowego, ale można także próbować usprawiedliwić nieobecność innymi okolicznościami. Uwzględnienie takiego usprawiedliwienia zależy jednak od uznania sądu.

 

7. Jeżeli powołuję świadków – czy muszę ich sam przyprowadzić do sądu?
Nie, sąd sam wzywa świadków i muszą oni stawić się na wezwanie. Mają oni obowiązek stawiennictwa.

 


8. Ile czasu trwa sprawa cywilna?
To zależy od sądu, przed którym się toczy, ale pierwsza rozprawa jest wyznaczana nie szybciej niż 4-6 miesięcy od wniesienia pozwu. W razie konieczności odroczenia rozprawy, kolejny termin zostanie wyznaczony po upływie od około miesiąca (mniejsze okręgi sądowe) aż do nawet 6 lub więcej miesięcy (sądy łódzkie, warszawskie). Do tego trzeba doliczyć ewentualny czas na wniesienie i rozpatrzenie apelacji, jeśli złoży ją strona niezadowolona z wyroku (od 6 miesięcy do m.w. roku).

 

9. Jakie dowody można powoływać przed sądem?
Wszystkie dozwolone prawem, tj. świadków, dokumenty, wnosić o powołanie biegłych (lekarzy, techników lub innych specjalistów), można składać zdjęcia, wnosić o dokonanie oględzin. Zgłaszając świadków trzeba podać ich adresy do doręczeń oraz okoliczności, na które mają być przesłuchani. Także przesłuchanie przez sąd stron postępowania jest dowodem w sprawie.

 

10. Ile kosztuje prowadzenie sprawy cywilnej?
Jeżeli to my składamy pozew/wniosek, trzeba uiścić tzw. opłatę sądową, wynoszącą co do zasady 5% wartości przedmiotu sporu (są sprawy w których opłata określona jest przez przepisy w sposób sztywny – szczegółowe informacje o wysokości opłat dostępne są w Kancelarii). Do tego należy doliczyć koszt ustanowienia pełnomocnika. Minimalną wysokość tych kosztów określił Minister Sprawiedliwości, zależy ona od wartości przedmiotu sporu i co do zasady minimalnie wynosi - przy wartości przedmiotu sprawy:
1) do 500 zł - 60 zł;
2) powyżej 500 zł do 1.500 zł - 180 zł;
3) powyżej 1.500 zł do 5.000 zł - 600 zł;
4) powyżej 5.000 zł do 10.000 zł - 1.200 zł;
5) powyżej 10.000 zł do 50.000 zł - 2.400 zł;
6) powyżej 50.000 zł do 200.000 zł - 3.600 zł;
7) powyżej 200.000 zł - 7.200 zł –
maksymalnie zaś 6-krotność tej stawki. Wynagrodzenie w konkretnej sprawie zależy od stopnie jej trudności, skomplikowania i koniecznego nakładu pracy. Jeśli sprawa odbywa się w inny mieście – dochodzą do tego koszty uczestnictwa w poszczególnych jej terminach.

 

11. A co, jeśli nie stać mnie na uiszczenie kosztów sądowych?
W takiej sytuacji można złożyć wniosek o zwolnienie od opłaty sądowej – sąd nie może jednak zwolnić od kosztów ustanowienia adwokata. Aby uzyskać zwolnienie od kosztów sądowych, trzeba wypełnić oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania, dostępne w Kancelarii oraz w sądzie, a także złożyć dokumenty, których sąd zażąda (zaświadczenia o zarobkach, innych dochodach, wyciągi z kont bankowych, dokumenty dotyczące kosztów utrzymania). Można także złożyć wniosek o ustanowienie adwokata z urzędu – obecnie można wskazać adwokata, który ma nas w ten sposób reprezentować – musi on jednak prowadzić kancelarię w mieście, w którym siedzibę ma sąd, przed którym toczy się sprawa.

 

12. Jakie są zasady uiszczania kosztów adwokackich w kancelarii adwokat Rakowskiej-Treli?
W momencie przyjęcia spray podpisywana jest umowa z Klientem. Koszty te są najczęściej rozkładane na dwie równe raty: pierwsza płatna przed podjęciem pierwszej czynności przez Adwokat przed Sądem – druga – przed dniem ostatniej rozprawy.

 

13. Co się dzieje, jeśli wygram sprawę?
Jeśli wygramy sprawę, strona przeciwna ma obowiązek zwrócić wszystkie koszty, które wygrywający poniósł w celu jej prowadzenia – w tym opłaty sądowe, ale także koszty adwokackie. Niestety, w razie przegranej – to Pani/Pan jako strona przegrana będzie mieć obowiązek zwrócić stronie przeciwnej koszty, które ona poniosła. Nieco inaczej jest w prawach nieprocesowych, gdzie – co do zasady – każda strona ponosi swoje koszty.

 

14. O czym jeszcze należy pamiętać?
W sprawie cywilnej zawsze istnieje możliwość zawarcia ugody, w której strony idą na wzajemne ustępstwa. Warto to przemyśleć przed pierwszym terminem sprawy, bo sąd z pewnością będzie nakłaniał do ugody. Koniecznie też trzeba pamiętać daty odbioru pism w sprawie i przestrzegać wszystkich terminów – ich przekroczenie może bowiem spowodować, że przegramy sprawę, nawet jeśli mamy 100% racji.

 

15. Jak należy zachować się w sądzie?
W wielkim skrócie: jeśli jesteśmy powodem (wnioskodawcą) – siadamy po „prawej ręce” sądu, jeśli pozwanym (uczestnikiem) – po lewej. Zawsze, gdy zwracamy się do sądu (lub sąd do nas) – wstajemy. Rozprawę prowadzi sąd. Jest ustalona kolejność zabierania głosu i zadawania pytań, którą wskazuje sąd. Nie należy wdawać się w bezpośrednią polemikę ze stroną przeciwną. Jeśli sąd protokółuje rozprawę niezgodnie z jej przebiegiem lub nie udziela nam głosu, można (grzecznie!) zwrócić sądowi uwagę.