Prawo konstytucyjne

Poniżej znajdą Państwo informacje na temat orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, a także komentarze i artykuły autorstwa adwokat dr Anny Rakowskiej, dotyczące zagadnień konstytucyjnych.

 

Komentarz do art. 164 Konstytucji RP

23.05.2012, 13:34 , Anna Rakowska-Trela | Komentarze: 0 | Liczba odwiedzin: 8595

Art. 164.
1. Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina.
2. Inne jednostki samorządu regionalnego albo lokalnego i regionalnego określa ustawa.
3. Gmina wykonuje wszystkie zadania samorządu terytorialnego niezastrzeżone dla innych jednostek samorządu terytorialnego.

 

Cały artykuł...

Komentarz do art. 41 Konstytucji RP

23.05.2012, 12:42 , Anna Rakowska-Trela | Komentarze: 0 | Liczba odwiedzin: 16461

 Art. 41
1. Każdemu zapewnia się nietykalność osobistą i wolność osobistą. Pozbawienie lub ograniczenie wolności może nastąpić tylko na zasadach i w trybie określonych w ustawie.
2. Każdy pozbawiony wolności nie na podstawie wyroku sądowego ma prawo odwołania się do sądu w celu niezwłocznego ustalenia legalności tego pozbawienia. O pozbawieniu wolności powiadamia się niezwłocznie rodzinę lub osobę wskazaną przez pozbawionego wolności.
3. Każdy zatrzymany powinien być niezwłocznie i w sposób zrozumiały dla niego poinformowany o przyczynach zatrzymania. Powinien on być w ciągu 48 godzin od chwili zatrzymania przekazany do dyspozycji sądu. Zatrzymanego należy zwolnić, jeżeli w ciągu 24 godzin od przekazania do dyspozycji sądu nie zostanie mu doręczone postanowienie sądu o tymczasowym aresztowaniu wraz z przedstawionymi zarzutami.
4. Każdy pozbawiony wolności powinien być traktowany w sposób humanitarny.
5. Każdy bezprawnie pozbawiony wolności ma prawo do odszkodowania.
 

Cały artykuł...

Komentarz do art. 42 Konstytucji RP

23.05.2012, 12:46 , Anna Rakowska-Trela | Komentarze: 0 | Liczba odwiedzin: 27650

Art. 42
1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto dopuścił się czynu zabronionego pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. Zasada ta nie stoi na przeszkodzie ukaraniu za czyn, który w czasie jego popełnienia stanowił przestępstwo w myśl prawa międzynarodowego.
2. Każdy, przeciw komu prowadzone jest postępowanie karne, ma prawo do obrony we wszystkich stadiach postępowania. Może on w szczególności wybrać obrońcę lub na zasadach określonych w ustawie korzystać z obrońcy z urzędu.
3. Każdego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu.
 

Cały artykuł...

Komentarz do art. 95 Konstytucji RP

23.05.2012, 13:05 , Anna Rakowska-Trela | Komentarze: 0 | Liczba odwiedzin: 3148

Art. 95
1. Władzę ustawodawczą w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sejm i Senat.
2. Sejm sprawuje kontrolę nad działalnością Rady Ministrów w zakresie określonym przepisami Konstytucji i ustaw.
 

Cały artykuł...

Komentarz do art. 96 Konstytucji RP

23.05.2012, 13:09 , Anna Rakowska-Trela | Komentarze: 0 | Liczba odwiedzin: 5889

Art. 96
1. Sejm składa się z 460 posłów.
2. Wybory do Sejmu są powszechne, równe, bezpośrednie i proporcjonalne oraz odbywają się w głosowaniu tajnym.

 

Cały artykuł...

Cisza wyborcza a partycypacja wyborcza

16.07.2013, 14:33 , Anna Rakowska-Trela | Komentarze: 0 | Liczba odwiedzin: 2007

   W Raporcie „Obywatele i wybory” Autorzy przedstawili szereg propozycji, mających na celu zwiększenie partycypacji wyborczej. Należy ocenić, że część z nich, jak np. postulat zapewnienia skuteczniejszej edukacji obywatelskiej, wprowadzenie centralnego i elektronicznego rejestru wyborców, maksymalne ułatwienie procedury wpisywania się do rejestru po zniesieniu obowiązku meldunkowego, czy zapewnienie rzeczywistej dostępności lokali wyborczych dla osób niepełnosprawnych, wydaje się oczywiste. Co więcej, powinny być one postrzegane jako wynikające z wymogów cywilizacyjnych, rozwoju techniki i społeczeństwa obywatelskiego.
 

Cały artykuł...

O jednolitą procedurę wyborczą do Parlamentu Europejskiego

12.01.2012, 07:45 , Anna Rakowska-Trela | Komentarze: 0 | Liczba odwiedzin: 7548

Począwszy od 1979 r. co pięć lat odbywają się powszechne i bezpośrednie wybory do Parlamentu Europejskiego (dalej też: PE). Podjęcie w 1976 r. decyzji o takim właśnie wyborze jego członków wynikało z szeregu przesłanek:

Cały artykuł...

Dopuszczalność skargi konstytucyjnej na akty wtórnego prawa europejskiego

17.11.2011, 08:46 , Anna Rakowska-Trela | Komentarze: 0 | Liczba odwiedzin: 1558

Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie wydał 16 listopada 2011 roku wyrok...

Cały artykuł...

Zmiana ustawy o dostępie do informacji publicznej

19.09.2011, 08:54 , Anna Rakowska-Trela | Komentarze: 0 | Liczba odwiedzin: 1546

Na swoim ostatnim posiedzeniu w tej kadencji Sejm nie odrzucił poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o informacji publicznej...

Cały artykuł...

Konstytucyjność zaskarżonych przepisów kodeksu wyborczego

18.09.2011, 11:27 , Anna Rakowska-Trela | Komentarze: 0 | Liczba odwiedzin: 1638

Dnia 20 lipca 2011 roku Trybunał Konstytucyjny ogłosił wyrok w sprawie K 9/11, dotyczącej zgodności z Konstytucyją niektórych przepisów Kodeksu wyborczego. Trybunał orzekł, że dwudniowe wybory są niezgodne z konstytucją. Głosowanie korespondencyjne i przez pełnomocnika - zgodne z konstytucją. Spoty i bilbordy zostają. Jednomandatowe okręgi wyborcze w wyborach do Senatu są zgodne z konstytucją...

Cały artykuł...

Niekonstytucyjność nowelizacji Kodeksu karnego

18.09.2011, 11:31 , Anna Rakowska-Trela | Komentarze: 0 | Liczba odwiedzin: 1536

19 lipca Trybunał Konstytucyjny rozpatrzył sprawę K 11/10, dotyczącą konstytucyjności nowelizacji Kodeksu karnego z 5 listopada 2009 r., mocą której rozszerzono odpowiedzialność karną z art. 256 Kodeksu...

Cały artykuł...

Ramy czasowe kampanii wyborczej

18.09.2011, 11:40 , Anna Rakowska-Trela | Komentarze: 0 | Liczba odwiedzin: 1646

Problem prowadzenia kampanii wyborczej – agitacji wyborczej przed ogłoszeniem o zarządzeniu wyborów...

Cały artykuł...

Zasady prowadzenia kampanii wyborczych w Polsce (współautorka: dr Anna Chmielarz)

18.09.2011, 11:47 , Anna Rakowska-Trela | Komentarze: 0 | Liczba odwiedzin: 12486

W polskim prawie wyborczym brak jest legalnej definicji kampanii wyborczej. Tym samym aby ustalić, czym jest kampania wyborcza, warto sięgnąć do dorobku nauki prawa. Najszerzej rzecz ujmując, kampania wyborcza postrzegana może być jako całokształt przedsięwzięć wyborczych podejmowanych w czasie, miejscu i formie wyraźnie określonych prawem...

Cały artykuł...