Alimenty

Alimenty to środki, które mają zapewnić utrzymanie członkom rodziny, którzy nie są w stanie sami zaspokoić swoich życiowych potrzeb.

 

Dla uzyskania wyroku zasądzającego alimenty konieczne jest wniesienie pozwu do Sądu. Sądem właściwym, do którego taki pozew powinien być skierowany jest sąd rejonowy miejsca zamieszkania osoby uprawnionej - np. dziecka. Jeżeli pozwany nie mieszka na terenie kraju, pozew wystosować należy w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania powoda.

 

W pozwie o alimenty wskazać należy powoda, czyli osobę, która wnosi o przyznanie alimentów. Uprawnione do wystąpienia z powództwem o alimenty jest zawsze dziecko i na jego rzecz alimenty mogą zostać zasądzone, natomiast reprezentować je może przedstawiciel ustawowy, czyli rodzic bądź opiekun.

 

W pozwie o alimenty określony powinien być również pozwany (imię, nazwisko i adres zamieszkania), od którego przedstawiciel ustawowy powoda domaga się alimentów.

 

Pozew musi wskazywać również kwotę alimentów, która ma być zasądzona od pozwanego, termin i sposób jej uiszczania. 

 

Uzasadnienie pozwu o alimenty powinno wskazywać, że pozwany ma możliwości finansowe, aby ponieść koszty płacenia alimentów. Co ważne: zgodnie z Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym ważne są możliwości zarobkowe pozwanego. Powinno się w nim również wskazać usprawiedliwione potrzeby uprawnionego do alimentów (dziecka) i koszt ich zaspokajania. Okoliczności te poprzeć należy dowodami - np. dokumentami, zeznaniami świadków.

 

W razie zamiaru powierzenia Kancelarii prowadzenia sprawy o alimenty, mogą Państwo najpierw wypełnić i odesłać formularz dostępny poniżej. Ułatwi to nam wszystkim pracę i usprawni przygotowanie niezbędnych dokumentów.

 

Wysłanie wypełnionego formularza bez wcześniejszego kontaktu z Kancelarią zostanie potraktowane jako prośba o wycenę prowadzenia sprawy.

Imię i nazwisko:
Adres e-mail:
Numer telefonu:
Imię i nazwisko uprawnionego do alimentów (dziecka):
Wiek uprawnionego do alimentów:
Miejsce zamieszkania uprawnionego do alimentów (od tego zależy właściwość sądu):
Wysokość obecnie zasądzonych alimentów (jeśli są):
Wysokość żądanych alimentów:
Okoliczności uzasadniające wysokość żądanych alimentów - potrzeby dziecka (wyżywienie, ubranie, leki, koszty nauki i wychowania, wakacji, rozrywek):
Okoliczności uzasadniające wysokość żądanych alimentów - możliwości zarobkowe zobowiązanego (jego miejsce pracy i aktualne zarobki, wykształcenie, doświadczenie zawodowe):
Szacunkowe koszty miesięcznego utrzymania uprawnionego do alimentów:
Sytuacja opiekuna, z którym mieszka uprawniony do alimentów (zatrudnienie, zarobki, warunki mieszkaniowe, koszty utrzymania):
Jeśli jesteś człowiekiem, co jest  + *