Jeżeli w czasie trwania małżeństwa małżonkowie nabyli do majątku wspólnego określone rzeczy (obojętnie, czy ruchome, czy też nieruchomości), to po ustaniu małżeństwa zachodzi potrzeba dokonania ich podziału. Niestety, sprawy o podział majątku są jednymi z najbardziej czasochłonnych i często skomplikowach. Dlatego też warto spróbować sprawy majątkowe uregulować ugodowo, w drodze umowy, a dopiero jeżeli to okaże się nie możliwe lub gdy jedna ze stron czuje się wyraźnie pokrzywdzona propozycjami drugiej strony - wystąpić do sądu z wnioskiem o podział majątku.

Podział majątku wspólnego można przeprowadzić w sądzie:
- okręgowym - w trakcie postępowania rozwodowego,
- rejonowym - w postępowaniu o podział majątku wspólnego.

 

Sąd okręgowy przeprowadza podział majątku przy rozwodzie jedynie wyjątkowo, jeżeli małżonkowie porozumieli się co do sposobu podziału. Zasadą jest podział majątku w odrębnym postępowaniu przez sąd rejonowy. Sprawy o podział majątku po rozwodzie należą do najdłuższych i najuciążliwszych - powodem tego jest nie tylko brak zgody zwaśnionych stron, ale także trudności w wycenie i ustaleniu składu majątku.

 

Co ważne, podziałowi podlegają aktywa majątku wspólnego małżonków. Co do zasady niedopuszczalne są rozliczenia długów. Jednak w praktyce, przy zgodzie małżonków, istnieje możliwość obciążenia jednego z nich obowiązkiem spłaty długu.

 

Wpis sądowy od wniosku o podział majątku wynosi 1.000 zł. W razie braku porozumienia między stronami i konieczności wyceny poszczególnych składników majątku, postępowanie to będzie jednak znacznie droższe (zaliczki na biegłych itp.).

 

W razie zamiaru powierzenia Kancelarii prowadzenia sprawy o podział majątku, mogą Państwo najpierw wypełnić i odesłać formularz dostępny poniżej. Ułatwi to nam wszystkim pracę i usprawni przygotowanie niezbędnych dokumentów.

Wysłanie wypełnionego formularza bez wcześniejszego kontaktu z Kancelarią zostanie potraktowane jako prośba o wycenę prowadzenia sprawy.

 


 

Imię i nazwisko:
Adres e-mail:
Numer telefonu:
Nieruchomości (grunty, domy, mieszkania) wchodzące w skład majątku wspólnego i ich szacunkowa wartość:
Ruchomości (samochody, inne wartościowe przedmioty) wchodzące w skład majątku wspólnego i ich szacunkowa wartość:
Wspólne zobowiązania (kredyty, pożyczki):
Wspólne oszczędności:
Proponowany sposób podziału (co ma komu przypaść):
Proszę podać wynik działania  + *