Aktualności:

bez_tytulu_2-1

 

W związku z tym, że 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych"), informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych dostępna jest w zakładce RODO

 

Od 23 września 2016 r. adwokat dr hab. Anna Rakowska-Trela jest zatrudniona w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Humanistycznej w Skierniewicach na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

 

Dnia 20 maja 2016 r. Rada Wydziału Prawa i Administracji nadała adwokat Annie Rakowskiej-Treli stopień doktora habilitowanego nauk prawnych.

 

Kancelaria adwokat dr Anny Rakowskiej-Treli specjalizuje się reprezentowaniu kredytobiorców w sprawach wytaczanych przez banki, fundusze sekurytyzacyjne oraz inne podmioty o należności z tytułu kredytów, pożyczek i in. Są to sprawy skomplikowane pod względem prawnym, jednak często zdarza się, że składając pozew instytucje finansowe popełniają błędy, które mogą prowadzić do oddalenia pozwu. Zobacz więcej

 

Adwokat dr Anna Rakowska-Trela złożyła do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych. Postępowanie habilitacyjne jest w toku.

 

W grudniu 2015 r. ukazała się książka autorstwa adwokat dr Anny Rakowskiej-Treli pt. Kampania wyborcza w regulacji prawnej i w praktyce.

 

Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie.

 

Jeszcze w tym roku nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego powinna ukazać się książka, w oparciu o którą adwokat dr Anna Rakowska-Trela będzie ubiegać się o nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych.

 

W zbiorze Acta Iuridica Lebusana, vol. 1 z 2015 r. "Aktualne problemy prawa wyborczego", wydanym pod Redakcją Bogusława Banaszaka, Andrzeja Bisztygi oraz Anny Feji-Paszkiewicz, ukazał się artykuł autorstwa adwokat dr Anny Rakowskiej-Treli, zatytułowany: Długość kampanii wyborczej - znaczenie, obowiązująca regulacja, postulaty de lege ferenda.

 

W dniach od 17 do 19 października 2015 r. adwokat dr Anna Rakowska-Trela wzięłą udział w 57. Zjeździe Katedr Prawa Konstytucyjnego, którego tematem przewodnim były aktualne zagadnienia polskiego prawa wyborczego. Podczas sesji plenarnej adwokat dr Anna Rakowska-Trela wygłosiła referat na temat czasu trwania kampanii wyborczej, w którym przedstawiła ocenę obowiązujących aktualnie w Polsce rozwiązań w tym zakresie i postulatów de lege ferenda.

 

Dnia 7 czerwca 2013 r. adwokat dr Anna Rakowska-Trela wzięła udział w organizowanym przez Helsińską Fundację Praw Człowieka panelu dotyczącym obnizenia wieku wyborczego. Panel stanowił jeden z elementów wyjątkowego przedsięwzięcia, jakim jest Kongres Wolności, organizowany już po raz drugi. Anna Rakowska-Trela przedstawiła informację na temat rozwiązań prawnych w zakresie wieku wyborczego w wybranych państwach świata.

 

Na Wydziałe Prawa i Administracji UŁ 16 kwietnia 2013 r. odbyła się promocja książki "Eternal voting w wybranych państwach europejskich". Promocja była połączona z wręczeniem Centrum Studiów Wyborczych, w którym dr Anna Rakowska-Trela jest zatrudniona, medalu Iudices Electionis Custodes przez Państwową Komisję Wyborczą. Podczas uroczystości dr Anna Rakowska-Trela wygłosiła referat obrazujący badania, które przeprowadziła podczas prac nad książką.

 

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego ukazała się książka "Eternal voting w wybranych państwach europejskich", w którym dr Anna Rakowska-Trela opisała rozwiązania prawne obowiązujące w Hiszpanii i Austrii, a także - wspólnie z prof. Krzysztofem Skotnickim - W Polsce.

 

Dnia 17 października 2012 dr Anna Rakowska-Trela wzięła udział w seminarium zorganizowanym przez Fundację im. Stefana Batorego, gdzie wygłosiła wprowadzenie do dyskusji nt. wpływu zniesienia obowiązku meldunkowego na prawo wyborcze.

 

W "Państwie i Prawie" 10/2012 opublikowano artykuł autorstwa adwokat dr Anny Rakowskiej-Treli pt. Ochrona stosunku pracy radnego w orzecznictwie sądów.

 

Na stronie internetowej Instytutu Spraw Publicznych opublikowano ekspertyzę autorstwa adwokat dr Anny Rakowskiej pt. Prawna regulacja kampanii wyborczej w Internecie.

 

Na stronie Naczelnego Sądu Administracyjnego opublikowano uzasadnienie wyroku w sprawie II OSK 644/12, prowadzonej i wygranej przez adwokat dr Annę Rakowską. Uzasadnienie jest dostępne tutaj.

 

Podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2012/2013 w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Humanistycznej w Skierniewicach, która  odbędzie się 6 października 2012 r., dr Anna Rakowska wygłosi wykład inauguracyjny nt. prawnej regulacji kampanii wyborczej.

 

W dniach 15-17 czerwca 2012 r. adwokat dr Anna Rakowska wzięła udział w Konferencji "Ewolucja demokracji przedstawicielskiej w państwach Europy Środkowej i Wschodniej", organizowanej przez Zakład Prawa Konstytucyjnego Wydziału Administracji Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz Katedrę Prawa Konstytucyjnego Porównawczego i Współczesnych Systemów Politycznych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

 

Adwokat dr Anna Rakowska na zaproszenie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka 14 czerwca 2012 r. wzięła udział w Konferencji nt. konieczności reformy ubezwłasnowolnienia. Program Konferencji dostępny jest na stronie internetowej Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania, gdzie wygłosiła referat p.t. "Prawa wyborcze dla osób z niepełnosprawnością umysłową – perspektywa prawnoporównawcza".

 

W wyroku  wydanym 22 maja 2012 roku w sprawie II OSK 644/12, w której występowała adw. dr Anna Rakowska, Naczelny Sąd Administracyjny - zgodnie z jej stanowiskiem - stwierdził, że nie ma przeszkód, by rada gminy znowelizowała uprzednio podjętą uchwałę o charakterze indywidualno-konkretnym, bez jednoczesnej zmiany stanowiska merytorycznego.

Niezwłocznie po uzasadnieniu przez NSA wydanego rozstrzygnięcia, link do orzeczenia zostanie udostępniony na stronie Kancelarii.

 

Dnia 25 kwietnia 2012 roku adwokat dr Anna Rakowska wzięła udział w spotkaniu eksperckim, zorganizowanym przez Rzecznika Praw Obywatelskich, dotyczącym praw wyborczych osób niepełnisprawnych i starszych. Wnioski ze spotkania mają służyć przygotowaniu propozycji zmian rozwiązań prawnych, obowiązujących w tym zakresie.
 

 

INFORMUJEMY O ZMIANIE NUMERU TELEFONU I NUMERU FAKSU KANCELARII.

Nowy numer telefonu i faksu to: 42 674 01 85.

 

- WSZYSTKIM ODWIEDZAJĄCYM STRONĘ KANCELARII ŻYCZYMY SZCZĘŚCIA

W NOWYM, 2012 ROKU -

 

Nakładem Wydawnictwa Sejmowego ukazała się książka "Prawa kobiet we współczesnym świecie", (red. L. Kondratiewa-Bryzik, W. Sokolewicz), w której opublikowany jest artykuł dr Anny Rakowskiej, przygotowany we współautorstwie z prof. Krzysztofem Skotnickim i dr. Jarosławem Sułkowskim, pod tytułem Prawa kobiet w Republice Czeskiej. 

 

Dnia 12 grudnia 2011 r. adwokat dr Anna Rakowska weźmie udział w dyskusji na temat prawa wyborczego, organizowanej przez Fundację im Stefana Batorego.

 

Dnia 17 października 2011 r.adwokat dr Anna Rakowska wzięła udział w międzynarodowej konferencji naukowej, organizowanej przez Centrum Studiów Wyborczych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, dotyczącej prawa do głosowania obywateli zamieszkałych za granicą.

 

W "Palestrze" Nr 9-10/2011 ukazała się nowa publikacja adwokat dr Anny Rakowskiej, na temat udziału zawodowego pełnomocnika w postępowaniach w trybie wyborczym.

 

Nakładem Wydawnictwa Sejmowego ukazała się książka "Kodeks wyborczy. Wstępna ocena", w którym opublikowano m.in. artykuł adwokat dr Anny Rakowskiej pt. Formy i granice kampanii wyborczych według kodeksu wyborczego.

 

Adwokat dr Anna Rakowska - wraz z prof. Krzysztofem Skotnickim, dr Jarosławem Zbierankiem i mgr Marcinem Rulką - przygotowała na zlecenie Instytutu Spraw Publicznych projekt przepisów umożliwiających osobom zamieszkałym za granicą głosowanie za pośrednictwem poczty. Przepisy te zostały przez Sejm wprowadzone do Kodeksu wyborczego.

 

W dniach 2 i 3 lutego 2011 roku, na zaproszenie Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Państwowej Komisji Wyborczej, adwokat dr Anna Rakowska wzieła udział w Konferencji "Dwudziestolecie demokratycznych wyborów w Polsce", gdzie wygłosiła referat na temat Kodeksu wyborczego, który przygotowała wraz z prof. Krzysztofem Skotnickim;


W roku akademickim 2010/2011 adwokat dr Anna Rakowska kierowała Podyplomowym Studium Prawa Wyborczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego