• W jakim czasie od wysłania maila do Kancelarii otrzymam odpowiedź - poradę prawną?

W normalnym trybie, w dniach od poniedziałku do piątku, odpowiedź jest udzielana w czasie 24 godzin od momentu otrzymania przez Kancelarię wszystkich niezbędnych danych, informacji, czy skanów dokumentów oraz uiszczenia wynagrodzenia za poradę. W sprawach bardziej zawiłych czas na udzielenie porady prawnej może być wydłużony, przy czym Klient jest zawsze o tym uprzedzany z góry.

 

  • Ile będzie trwała moja sprawa sądowa?

Nigdy nie można określić z góry, ile będzie trwała sprawa sądowa - zależy to od rodzaju sprawy, stopnia sporu między stronami, a nawet od miejscowości, w której sprawa się toczy - im większa miejscowość, tym więcej sądy mają pracy i tym dłużej trwają sprawy.

 

  • Czy Kancelaria daje gwarancję wygranej?

Ani Kancelaria adwokat dr Anny Rakowskiej-Treli ani żadna inna nie może dać gwarancji wygranej - nigdy nie wiadomo, jakie argumenty powoła druga strona, ani co orzeknie niezależny i niezawisły sąd. Tym niemniej przed przyjęciem sprawy adwokat dr Anna Rakowska-Trela za każdym razem ocenia - na podstawie dotychczasowych doświadczeń i znajomości orzecznictwa - szanse powodzenia i informuje o tym Klienta, który ma swobodę podjęcia decyzji, czy powierzyć sprawę Kancelarii.

 

  • Czy w razie przegranej będę mógł się odwołać?

Jeśli sprawa jest prowadzona w pierwszej instancji - co do zasady oczywiście. W Polsce postępowanie sądowe jest dwuinstancyjne, co ocznacza, że od orzeczenia sądu I isntancji można odwołać się do sądu II instancji.

 

  • Jakie obowiązki ma adwokat przy prowadzeniu mojej sprawy?

Adwokat dr Anna Rakowska-Trela zobowiązuje się do:

1) przygotowywania wszelkich koniecznych pism procesowych;
2) zapoznawania się na bieżąco z aktami postępowania i informowania Klienta o jego przebiegu i koniecznych do podjęcia czynnościach;
2) uzgodnienia z Klientem strategii prowadzenia sprawy i doradzania w tym zakresie;
3) zapoznania Klienta z przepisami prawa materialnego oraz procesowego w zakresie dotyczącym jego sprawy;
4) udziału (osobistego lub - w razie niemożności osobistego stawiennictwa - za pośrednictwem substytuta) w czynnościach postępowania.

Adwokat jest też zobowiązany do zachowania tajemnicy adwokackiej i do należytej staranności przy prowadzeniu sprawy.

 

  • Jakie obowiązki będą spoczywały na mnie jako na Kliencie?

Klient ma obowiązek w szczególności:
1) utrzymywać stały kontakt z Adwokatem;
2) niezwłocznie informować Adwokata o wszystkich okolicznościach istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy;
3) niezwłocznie dostarczać Adwokatowi wszelkie dokumenty i dane, które zostaną uznane za potrzebne dla prowadzenia sprawy;
4) informować Adwokata o wszelkich przeszkodach w prowadzeniu sprawy;
5) terminowo regulować wynagrodzenie oraz uiszczać wszelkie konieczne opłaty sądowe i urzędowe.

CZEKAMY NA WSZELKIE INNE PYTANIA