Komentarze

Instalowanie tablic i innych urządzeń reklamowych

Kwestię instalowania tablic i urządzeń reklamowych regulują art. 29 i 30 Prawa budowlanego. Przepisy te stanowią, że instalowanie takich tablic i urządzeń nie wymaga pozwolenia na budowę (art. 29 ust. 2 pkt 6) oraz że stanowią one roboty budowlane następujące na podstawie zgłoszenia właściwemu organowi (art. 30 ust. 1 pkt 2). W zgłoszeniu tym należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością, oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami...W tej chwili nie ma żadnych komentarzy.
 

Dodaj komentarz


Nazwa:

Nazwa:


Komentarz:
Uwaga: Komentarze moderujemy niechętnie, ale komentarze o wulgarnej treści albo komentarze nie na temat będą usuwane. Dziękujemy za zrozumienie.