Dyskusyjne stanowisko adw. dr Anny Rakowskiej-Treli dotyczące podstaw wpisów w księgach wieczystych

18.10.2015, 10:04, Anna Rakowska-Trela

...brak jest jakiegokolwiek przepisu prawa, który wyłączałby stosowanie art. 129 § 2 K.p.c. w postępowaniu wieczystoksięgowym, w szczególności w odniesieniu do odpisu poświadczonego przez notariusza....


Z dyspozycji art. 129 § 2 K.p.c. wynika upoważnienie do sporządzania odpisów dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem m.in. dla notariuszy. Sądy powszechne – co oczywiste i zrozumiałe – nie kwestionują możliwości posługiwania się odpisami dokumentów – poświadczonymi nie tylko przez notariuszy, ale i przez inne wymienione w przywołanym przepisie podmioty. Ratio legis tego przepisu należy doszukiwać się w dążeniu do niepozbawiania strony możliwości posługiwania się dokumentem, który ma być złożony w postępowaniu cywilnym, także w innych sytuacjach, które mogą zaistnieć w trakcie tego postępowania z jednoczesnym zapewnieniem zgodności przedłożonego odpisu z oryginałem, co gwarantują osoby mogące poświadczać zgodność dokumentów, w szczególności notariusze.  Brak jest  jakiegokolwiek przepisu prawa, który wyłączałby stosowanie art. 129 § 2 K.p.c. w postępowaniu wieczystoksięgowym, w szczególności w odniesieniu do odpisu poświadczonego przez notariusza. Z praktyki wiadomo, że o ile zdarza się, że sądy wieczystoksięgowe odmawiają dokonania wpisu na podstawie dokumentu poświadczonego przez inny niż notariusz, a wymieniony w art. 129 § 2 K.p.c. podmiot (choć i to także bez wyraźnej podstawy prawnej), to możliwość poświadczania dokumentów w tym postępowaniu przez notariusza raczej wątpliwości nie budzi. Przepisy art. 626(1)–626(13) K.p.c, regulujące postępowanie wieczystoksięgowe, nie ustanawiają żadnych odmiennych reguł dotyczących form dokumentów, które mają stanowić podstawę wpisu. W szczególności wyjątku nie wprowadza tutaj art. 31 § 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, zgodnie z którym wpis może być dokonany na podstawie dokumentu z podpisem notarialnie poświadczonym, jeżeli przepisy szczególne nie przewidują innej formy dokumentu. Przepis ten odnosi się bowiem do formy czynności prawnej, na podstawie której ma być dokonany wpis, nie odnosi się zaś do kwestii dowodowych. Wobec powyższego art. 129 § 2 K.p.c winien znaleźć na mocy art. 13 § 2 KPC w pełni zastosowanie w sprawach o dokonanie wpisu, w szczególności w odniesieniu do możliwości dokonania wpisu na podstawie odpisu dokumentu poświadczonego za zgodność z oryginałem przez notariusza. Nie ma żadnych podstaw ani faktycznych ani prawnych, aby odmówić wpisu na podstawie takiego dokumentu, a z pewnością ratio legis art. 31 § 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece nie było takie, aby tę możliwość wyłączyć. Należy się go raczej doszukiwać w dążeniu ustawodawcy do wyeliminowania możliwości dokonywania wpisów na podstawie umów sporządzanych w zwykłej formie pisemnej, co mogłoby rodzić nieprawidłowości i wątpliwości. Forma z podpisami notarialnie poświadczonymi gwarantuje pewność, że osoby, których podpisy widnieją na umowie w rzeczywistości objęte nią oświadczenia złożyły, a następcze potwierdzenie odpisu tej umowy przez notariusza w żaden sposób pewności tej nie umniejsza. Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z ustawą – Prawo o notariacie, notariusz w zakresie swoich uprawnień, polegających na dokonywaniu czynności notarialnych, działa jako osoba zaufania publicznego (art. 2 § 1), a czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego (art. 2 § 2). Co więcej, przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne oraz jest obowiązany udzielać stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej (art. 80 § 2 i 3).

 
« Wstecz


Dyskusja: "Dyskusyjne stanowisko adw. dr Anny Rakowskiej-Treli dotyczące podstaw wpisów w księgach wieczystych"
Data: Nazwa: Komentarz:
- Nie ma żadnych komentarzy -
Dodaj komentarz | Wyświetlić wszystkie komentarze