Instalowanie tablic i innych urządzeń reklamowych

18.09.2011, 11:10, Anna Rakowska-Trela

Kwestię instalowania tablic i urządzeń reklamowych regulują art. 29 i 30 Prawa budowlanego. Przepisy te stanowią, że instalowanie takich tablic i urządzeń nie wymaga pozwolenia na budowę (art. 29 ust. 2 pkt 6) oraz że stanowią one roboty budowlane następujące na podstawie zgłoszenia właściwemu organowi (art. 30 ust. 1 pkt 2). W zgłoszeniu tym należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością, oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami...


Kwestię instalowania tablic i urządzeń reklamowych regulują art. 29 i 30 Prawa budowlanego. Przepisy te stanowią, że instalowanie takich tablic i urządzeń nie wymaga pozwolenia na budowę (art. 29 ust. 2 pkt 6) oraz że stanowią one roboty budowlane następujące na podstawie zgłoszenia właściwemu organowi (art. 30 ust. 1 pkt 2). W zgłoszeniu tym należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością, oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami. Warto wspomnieć, że art. 29 ust. 1 pkt 6 ma zastosowanie do robót budowlanych polegających na instalowaniu tablic i urządzeń reklamowych instalowanych na obiektach budowlanych i do wolno stojących, niezwiązanych trwale z gruntem (zob. np. wyrok NSA z 30 września 2009 r., II OSK 1465/08)
Ustawa stanowi jednocześnie, że organ może zgłosić sprzeciw wyłącznie w przypadku, gdy

1) zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;
2) budowa lub wykonywanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub inne przepisy;

3) zgłoszenie dotyczy budowy tymczasowego obiektu budowlanego, niepołączonego trwale z gruntem i przewidzianego do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce, w miejscu, w którym taki obiekt istnieje (art. 30 ust. 6).

Organ może ponadto nałożyć, w drodze decyzji obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli ich realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodować:

1) zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia;

2) pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków;

3) pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych;

4) wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.


Innych ograniczeń odnoszących się do instalowania tablic i urządzeń reklamowych ustawa nie przewiduje. Nie zawiera także delegacji do ich ustanawiania dla innych organów, w tym w szczególności przyjmujących zgłoszenia robót budowlanych. Zgodnie zaś z art. 7 Konstytucji RP, znajdującym odzwierciedlenie w Kodeksie postępowania administracyjnego, organy administracji obowiązane są działać na podstawie i w granicach prawa. Oznacza to, że ich rozstrzygnięcia muszą posiadać wyraźną podstawę w przepisach prawa powszechnie obowiązującego oraz merytorycznie odpowiadać jego postanowieniom.
 


 

 
« Wstecz


Dyskusja: "Instalowanie tablic i innych urządzeń reklamowych"
Data: Nazwa: Komentarz:
- Nie ma żadnych komentarzy -
Dodaj komentarz | Wyświetlić wszystkie komentarze