Konsultacje projektu budżetu gminy

14.12.2012, 17:22, Anna Rakowska-Trela

Postanowienie uchwały rady gminy wprowadzające obligatoryjne konsultacje projektu budżetu nie jest sprzeczne z art. 5a ust. 1 i ust 2 ani z innymi przepisami ustawy o samorządzie gminnym


Przepis art. 5a ustawy o samorządzie gminnym przewiduje w ust. 1, że wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy mogą być przeprowadzane na jej terytorium konsultacje z mieszkańcami gminy. W ust. 2 zaś stanowi, że zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy określa uchwała rady gminy.


Ustawodawca przewidział więc dwa rodzaje konsultacji: obligatoryjne (art. 5a ust. 1) oraz fakultatywne (art. 5a ust. 1). Pierwsze są przeprowadzane "w przypadkach przewidzianych ustawą". Konsultacje fakultatywne natomiast mogą mieć miejsce "w innych sprawach ważnych dla gminy", a więc we wszystkich, które nie zostały poddane ex lege obowiązkowi konsultacji. Jedynym warunkiem jest uznanie ich przez organy gminy – w tym przede wszystkim przez organ stanowiący - za ważne. Nadanie przez ustawodawcę dyskrecjonalnego charakteru "sprawom ważnym" powoduje, że stworzenie ich katalogu może być zróżnicowane w zależności choćby od potrzeb gminy. Ustawodawca pozostawił więc gminie, w tym jej organowi stanowiącemu, dużą swobodę w zakresie wyboru zagadnień, które można poddać konsultacjom. Nie ma przy tym przeszkód do ich uregulowania w drodze odrębnej uchwały rady (tak samo: M. Augustyniak, Notatka do art. 5a ustawy o samorządzie gminnym, uwaga 2, [w:] B. Dolnicki, Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Warszawa 2010). Nie ma więc przeciwwskazań prawnych, aby w drodze uchwały rada gminy wprowadziła inne, konieczne przypadki przeprowadzenia konsultacji, niż określone w art. 5a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.


Interpretacja taka, konkretnie w stosunku do obowiązku konsultowania projektu budżetu, znajduje potwierdzenie także w praktyce legislacyjnej gmin. Wiele rad gmin bowiem (w tym np. Rada Miejska w Łodzi uchwałą z 30 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych) wprowadza w formie uchwały obligatoryjne konsultacje budżetu na etapie jego projektowania i uchwalania. Postanowienia uchwał w tym zakresie nie są kwestionowane ani przez organy nadzoru ani przez sądy administracyjne.
 

 
« Wstecz


Dyskusja: "Konsultacje projektu budżetu gminy"
Data: Nazwa: Komentarz:
- Nie ma żadnych komentarzy -
Dodaj komentarz | Wyświetlić wszystkie komentarze