Ochrona stosunku pracy radnego

04.01.2012, 19:05, Anna Rakowska-Trela

Status prawny radnych uregulowany został w ustawie z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – w stosunku do radnych rad gmin, w ustawie z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym – w stosunku do rad powiatów oraz w ustawie z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa – w stosunku do radnych sejmików wojewódzkich.
 


Wszystkie te ustawy wprowadzają ochronę stosunku pracy radnego, stanowiąc, że „rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody rady gminy (rady powiatu, sejmiku województwa), której radny jest członkiem. Rada gminy (rada powiatu, sejmik województwa) odmówi zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli podstawą rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związane z wykonywaniem mandatu przez tego radnego” (art. 25 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym., art. 22 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym, art. 27 ust. 2 ustawy o samorządzie województwa).
Zarówno sądy pracy, jak i sądy administracyjne, rozstrzygają spory dotyczące zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym i poprzez swoje orzecznictwo uzupełniają treść art. 25 ust. 2 u.s.g. i odpowiadających mu przepisów ustawy o samorządzie powiatowym i o samorządzie województwa, formułując w tym zakresie konsekwentne standardy orzecznicze. Najważniejszy wniosek, jaki wypływa z analizy ich rozstrzygnięć wskazuje, że rada ma – co do zasady – swobodę podjęcia decyzji w przedmiocie wniosku pracodawcy. Musi jednak liczyć się z dwoma ograniczeniami. Jedno z nich wynika wprost z przepisów ustawy i sprowadza się do tego, że zgoda nie może być wyrażona w sytuacji, gdyby podstawą rozwiązania stosunku pracy miałyby być szeroko rozumiane zdarzenia związane z wykonywaniem mandatu. Z drugiej strony rada powinna liczyć się z tym, że w przypadkach drastycznych, w których np. przyczyną rozwiązania stosunku pracy byłoby zachowanie radnego w sposób ewidentny godzące w porządek prawny, to niewyrażenie zgody mogłoby być uznane za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. W każdej sytuacji jednak rada przed podjęciem decyzji powinna rozważyć prawdziwość i słuszność argumentów zawartych we wniosku pracodawcy. Nie jest przy tym zobowiązana do żądania od pracodawcy dowodów na poparcie twierdzeń uzasadniających wniosek. To w interesie pracodawcy pozostaje przekonanie rady o konieczności rozwiązania stosunku pracy. W każdej sytuacji rada ma jednak obowiązek wyczerpująco uzasadnić swoje stanowisko. Szczególne znaczenie ma uzasadnienie faktyczne. Rada nie jest przy tym związana terminem, a z pewnością niewypowiedzenie się w kwestii wniosku pracodawcy w okresie 30 dni od jego wpływu nie może być równoznaczne z wyrażeniem zgody. Jeżeli pracodawca – mimo braku zgody rady – dokona czynności zmierzającej do rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem-radnym, to temu ostatniemu przysługuje odwołanie do sądu pracy na zasadach ogólnych, wynikających z Kodeksu pracy. Jedyne ograniczenie polega na tym, że w razie zgłoszenia przez pracownika żądania przywrócenia do pracy, sąd pracy nie może orzec odszkodowania, uznając, że przywrócenie byłoby niemożliwe lub niecelowe.

 

 
« Wstecz


Dyskusja: "Ochrona stosunku pracy radnego"
Data: Nazwa: Komentarz:
- Nie ma żadnych komentarzy -
Dodaj komentarz | Wyświetlić wszystkie komentarze