Prawo podatkowe - ulga meldunkowa

18.09.2011, 11:14, Anna Rakowska-Trela

Zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 126 u.p.d.o.f. na podstawie art. 21 ust.22 u.p.d.o.f. (tzw. ulga meldunkowa w przypadku sprzedaży mieszkań nabytych w talach 2007 i 2008) ma zastosowanie łącznie do obojga małżonków.


Zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 126 u.p.d.o.f. na podstawie art. 21 ust.22 u.p.d.o.f. (tzw. ulga meldunkowa w przypadku sprzedaży mieszkań nabytych w talach 2007 i 2008) ma zastosowanie łącznie do obojga małżonków.

Jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, "jeżeli w myśl treści art. 21 ust.22 u.p.d.o.f. ulga meldunkowa ma zastosowanie łącznie do obojga małżonków to, w ocenie Sądu, prawidłowym jest rozumowanie zgodnie z którym, mimo że warunek zameldowania spełnia tylko jeden z małżonków, zwolnienie od podatku przychodów z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego ma zastosowanie również do małżonka, który tego warunku nie spełnia. Tylko wówczas bowiem zwolnienie podatkowe będzie miało zastosowanie łącznie do obojga małżonków, a nie jak chce tego organ podatkowy odrębnie w stosunku do połowy dochodu uzyskanego przez każdego z nich." (wyrok w sprawie I SA/Wr 668/11). Tak samo orzekł WSA w Łodzi m.in. w sprawie I SA/Łd 406/11, gdzie Sąd dodatkowo wskazał, że "odmienna wykładnia, a więc taka, jaką prezentuje Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, oznacza, że brak jest jakiegokolwiek uzasadnienia dla dodania przez ustawodawcę do ustawy przepisu art. 21 ust. 22 u.p.d.o.f., ponieważ nie zawierałby on żadnej nowej treści normatywnej. Naczelny Sąd Administracyjny także stoi na stanowisku zasługującym w pełni na aprobatę, zgodnie z którym analizowany przepis należy traktować jako wyjątek od obowiązku spełnienia warunku uprawniającego do ulgi przez każdego podatnika z osobna, dając uprawnienie do skorzystania z niej przez małżonka, który nie był zameldowany w razie, gdy drugi z małżonków uczynił zadość temu obowiązkowi" (podobnie w wyrokach: I SA/Łd 1105/09, I SA/Łd 713/10, I SA/Łd 641/11 i in.).
Taką samą interpetację przepisów prawa podatkowego przyjmuje Naczelny Sąd Administracyjny (np. wyroki: II FSK 102/10, II FSK 2139/09, II FSK 1732/09, II FSK 949/09 i in.)

 
« Wstecz


Dyskusja: "Prawo podatkowe - ulga meldunkowa"
Data: Nazwa: Komentarz:
- Nie ma żadnych komentarzy -
Dodaj komentarz | Wyświetlić wszystkie komentarze