Służebność przesyłu - wynagrodzenie dla właściciela nieruchomości

18.10.2015, 10:11, Anna Rakowska-Trela

Właściciel nieruchomości obciążonej infrastrukturą techniczna uprawniony jest do pobierania wynagrodzenia za korzystanie z nieruchomości...


Obecnie, od 2008 r., służebność przesyłu została uregulowana w kodeksie cywilnym jako odrębne ograniczone prawo rzeczowe. Według utrwalonej linii orzecznictwa Sądu Najwyższego do czasu wejścia w życie przepisów regulujących służebność przesyłu należy przyjąć konieczność stosowania przepisów dotyczących służebności gruntowych do władztwa polegającego na budowie linii przesyłających energię, wodę, gaz itp.
Ustanowić taką służebność można więc było na podstawie umowy, orzeczenia sądu lub decyzji administracyjnej. By ustanowić tę służebność na mocy umowy między stronami, według stanowiska wyrażonego przez SN w sprawie sygn. akt V CSK 120/07 stosowało się art. 244 i 245 § 1 i § 2 K.c. Zatem by ustanowić taką służebność przynajmniej oświadczenie woli właściciela nieruchomości wymagało formy aktu notarialnego.
Co więcej, ustanowienie obowiązku wynikającego z decyzji administracyjnej ograniczającej prawo własności, a także ustanowienie służebności podlegały na podstawie art. 66 ustawy z 1985 roku o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości, ujawnieniu w księdze wieczystej. Księgi wieczyste stanowią wiarygodne źródło informacji o stanie prawnym nieruchomości i korzystają z domniemania zgodności z rzeczywistym stanem prawnym. 
Właściciel nieruchomości obciążonej infrastrukturą techniczna uprawniony jest do pobierania wynagrodzenia za korzystanie z nieruchomości. Wysokość wynagrodzenia zależy m.in. od społeczno-gospodarczego przeznaczenia gruntu. Według orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 6 stycznia 2005 roku, w sprawie III CK 129/04 społeczno-gospodarcze przeznaczenie gruntu jest wyznaczone przez sposób w jaki właściciel faktycznie i potencjalnie, zgodnie z przepisami prawa, może z gruntu korzystać. Orzecznictwo podkreśla więc uprawnienie właściciela do nieskrępowanego korzystania z nieruchomości w pełnym zakresie – również odnośnie przestrzeni znajdującej się nad oraz pod nieruchomością. Jeżeli właściciel nabył nieruchomość na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, co powinno mieć wpływ na wysokość wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości.
Ponadto Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 30 sierpnia 1991 roku w sprawie III CZP 73/91 podkreślił, iż do ustalenia wysokości wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości należy stosować obiektywne kryterium – wysokość stawek za korzystanie z rzeczy danego rodzaju. Należy także wziąć pod uwagę wartość nieruchomości oraz stopień ingerencji posiadacza w treść prawa własności. Co do zasady wysokość wynagrodzenia powinna odpowiadać wysokości czynszu, jaki właściciel mógłby uzyskać z dzierżawy gruntu, przy uwzględnieniu wyżej wskazanych czynników.
 

 
« Wstecz


Dyskusja: "Służebność przesyłu - wynagrodzenie dla właściciela nieruchomości"
Data: Nazwa: Komentarz:
- Nie ma żadnych komentarzy -
Dodaj komentarz | Wyświetlić wszystkie komentarze