Zameldowanie nie daje praw do lokalu

18.09.2011, 11:06, Anna Rakowska-Trela

Ustawa z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych, a także posiłkowo Kodeks cywilny. Ich przepisy wskazują, że każda osoba przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana wykonywać obowiązek meldunkowy określony w ustawie. Obowiązek meldunkowy polega m.in. na zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego.


ustawa z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych, a także posiłkowo Kodeks cywilny. Ich przepisy wskazują, że każda osoba przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana wykonywać obowiązek meldunkowy określony w ustawie. Obowiązek meldunkowy polega m.in. na zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego. Osoba posiadająca obywatelstwo polskie i przebywająca stale na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego. W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu stałego. Pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania.
Tym samym więc należy wskazać, że:
1. zameldowanie w miejscu pobytu stałego stanowi jedynie wykonanie obowiązku administracyjnego i nie wiąże się z nabyciem żadnych praw do lokalu, w którym jest się zameldowanym (wyjątkowo jedynie, jeżeli lokal jest wynajmowany, a najemca zmarł, to wymienione w art. 691 Kodeksu cywilnego osoby mu najbliższe wstępują w stosunek najmu, jeżeli stale zamieszkiwały w lokalu do chwili jego śmierci – sytuacja taka jednak w przedmiotowym przypadku nie zachodzi, bowiem Pytający nie należy do kręgu osób z art. 691, a przede wszystkim lokal jest przedmiotem własności, a nie najmu);
2. zameldowanie jest czynnością administracyjną – potwierdzeniem przed urzędem meldunkowym faktu stałego pobytu pod określonym adresem, nie może więc być przedmiotem umowy cywilnoprawnej – także z właścicielem mieszkania.
3. nie można umówić się ani zastrzec, że zameldowanie „na stałe” będzie trwało trzy lata – istotą zameldowania „na stałe” jest bowiem zamiar stałego (czyli nieograniczonego w czasie) przebywania w miejscu zameldowania.

 

 
« Wstecz


Dyskusja: "Zameldowanie nie daje praw do lokalu"
Data: Nazwa: Komentarz:
- Nie ma żadnych komentarzy -
Dodaj komentarz | Wyświetlić wszystkie komentarze