Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na stronie www.annarakowska.pl oraz w związku ze skorzystaniem z dostępnych na tej stronie formularzy kontaktowych, w szczególności udzielaniem za ich pośrednictwem porad prawnych na odległość:


I. Administrator
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informuję, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adwokat Anny Rakowskiej-Treli, ul. Uniwersytecka 16 lok. 1, 90-243 Łódź, email: anna.rakowska@adwokatura.pl, nr tel. 42 674 01 85.


II. Cel przetwarzania danych
Celem przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) jest umożliwienie Pani/Panu strony zapoznanie się z zawartymi na niej informacjami, a także nawiązanie bezpośredniego kontaktu z adwokat Anną Rakowską-Trelą, za pośrednictwem udostępnionych na stronie formularzy kontaktowych oraz świadczenia usług, polegających na udzielaniu na Pani/Pana zlecenie porad prawnych na odległość.


III. Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

IV. Będziemy przechowywać dane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania wskazanej wyżej umowy, nie dłużej jednak niż do przedawnienia dochodzenia roszczenia lub zatarcia skazania.

 

V. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane wyłącznie prawnikom, na których przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy – tylko w celu umożliwienia udzielenia zamówionej przez Panią/Pana porady prawnej na odległość lub pracownikom kancelarii, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania oraz podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy państwowe).

 

VI. Kancelaria przetwarza następujące kategorie danych osobowych:
• dane mające na celu potwierdzenie tożsamości takie jak imię i nazwisko, numer PESEL, numer dowodu osobistego, datę urodzenia;
• dane kontaktowe, takie jak: numer telefonu, adres email, adres zamieszkania;
• dane identyfikacji podatkowej – jeśli jest to konieczne z punktu widzenia świadczonych usług;
• dane dotyczące wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego – jeśli jest to konieczne z punktu widzenia świadczonych usług;
• dane dotyczące sytuacji majątkowej i finansowej - jeśli jest to konieczne z punktu widzenia świadczonych usług;
• dane dotyczące działalności zawodowej, gospodarczej;
• dane dotyczące stanu cywilnego - jeśli jest to konieczne z punktu widzenia świadczonych usług.

Ponadto Kancelaria może przetwarzać inne kategorie danych osobowych, o ile nie można zakwalifikować tych danych do żadnej ze wskazanych grup, a przetwarzanie jest dokonywane w celach określonych niniejszą informacją.

 

VII. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych
c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
d) przenoszenia danych
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

VIII. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić należytą pomoc prawną.

 

VIII. Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.

 

IX. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.